حامد حسینی ضرابی

 حامد حسینی ضرابی

کارشناس فناوری آموزشی همراه اول

 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی ‌درسی 

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

یادگیری الکترونیکی، عوامل مؤثر بر یادگیری

روش‌های تدریس، اصول تولید محتوای الکترونیکی

معرفی مختصر

  • کارشناس آموزش و توسعه همراه اول (MCI) (سال ۹۹ تا کنون)
  • دستیار آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی (۹۵ تا ۹۹)
  • کارشناس آموزش و توسعه موسسه شایگان پویان آینده (۹۴ تا ۹۷)
  • کارشناس آموزش و توسعه شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED (سال ۹۲)