سارا سلیمی نمین

مدیر مدرسه و مرکز نوآوری آب و آینه

دکترای مهندسی مکانیک با گرایش متدها

و ابزارهای طراحی شناختی

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

مدل کسب و کار شامل بررسی و ارتقای ارزش

 ساختار مدل کسب و کار و حل مسئله و نوآوری

معرفی مختصر

  • راه اندازی TRIZGames در مدرسه آب و آینه (۹۷ تا کنون)
  • رئیس هیئت مدیره موسسه نوآوری و مطالعات فن‌آوری ایران (IIITS) (سال ۸۷ تا کنون)
  • مدیر عامل موسسه نوآوری و مطالعات فن‌آوری ایران (IIITS) (سال ۸۳ تا ۸۷)