علیرضا عراقی نیا

مدرس و پژوهشگر سیستم‌های آموزشی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

راهنمای تیم های خانه در حوزه‌ی:

عوامل موثر بر  یادگیری، روش های تدریس

معرفی مختصر

  • مشاور مدیرکل شهر تهران در ارتقای جایگاه، نقش و توانمندی معلم 
  • عضو ستاد طرح تدوین سند بهره‌­وری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
  • عضو کمیته بهبود بهره­‌وری و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش شهر تهران 
  • عضو گروه برنامه ریزی و پشتیبانی طرح ارزشیابی توصیفی سازمان آموزش و پرورش
  • دبیرمدارس آموزش و پرورش