محمد آزین

محمد آزین

مدیر عامل بنیاد برهان

 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

نوآوری، مبانی تعلیم و تربیت،سیاست‌گذاری،

معماری سیستم‌های اجتماعی وشبکه‌سازی و راهبری تیم

معرفی مختصر

  • عضو حقیقی هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (۹۸ تا کنون)
  • موسس خانه نوآوری تعلیم و تربیت (۹۸ تا کنون)
  • مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان (۹۲ تا ۱۴۰۰)
  • مدیرعامل بنیاد برهان(۱۴۰۰ تا کنون)