محمد آزین

محمد آزین

مدیر عامل موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان

 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

نوآوری، مبانی تعلیم و تربیت،سیاست‌گذاری،

معماری سیستم‌های اجتماعی وشبکه‌سازی و راهبری تیم

معرفی مختصر

  • عضو حقیقی هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (۹۸ تا کنون)
  • موسس خانه نوآوری تعلیم و تربیت (۹۸ تا کنون)
  •  عضو کارگروه تدوین شاخص‌های ارزیابی مدرسه در تراز سند تحول (۹۸ تا ۹۹)
  •  مشاور حوزه تعلیم و تربیت سازمان تبلیغات اسلامی (۹۷ تا کنون)
  •  هم‌بنیان‌گذار و مربی شتاب‌دهنده فناوری‌های آموزشی Edutech (سال ۹۶ تا کنون)