محمود مهرمحمدی

محمود مهرمحمدی

بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

دکترای مطالعات برنامه درسی (یا برنامه‌ریزی درسی و آموزش)

از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

برنامه‌ریزی درسی، روش‌های پژوهش،

تربیت معلم، تربیت هنری، تربیت فناورانه

معرفی مختصر

  • سردبیر مجله مطالعات میان‌رشته‌ای با تاکید بر علوم انسانی (۹۸ تا کنون)
  • عضو هیئت امناء سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (۹۲ تا کنون)
  • عضو شورای عالی آموزش و پرورش (۸۱ تا ۸۵ و ۹۸ تا کنون)
  • ریاست دانشگاه فرهنگیان (۹۲ تا ۹۶)
  • مشاور پژوهشی و برنامه‌ریزی وزیر آموزش و پرورش (۶۷ تا ۷۶)