نام تیم: مدرسه اینفو

حوزه فعالیت: مثلا1390

تعداد اعضای تیم: 15 نفر

درباره تیم

_

اینجا دو خطی در مورد تیم ها گفته میشه و کاربر با زدن روی دکمه بیشتر به سایت مربوطه برود.

اینجا دو خطی در مورد تیم ها گفته میشه و کاربر با زدن روی دکمه بیشتر به سایت مربوطه برود.

اینجا دو خطی در مورد تیم ها گفته میشه و کاربر با زدن روی دکمه بیشتر به سایت مربوطه برود.

اینجا دو خطی در مورد تیم ها گفته میشه و کاربر با زدن روی دکمه بیشتر به سایت مربوطه برود.