مهدی غیبی

بنیانگذار و رئیس هیات مدیره شرکت ناوش

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

راهنمای تیم های خانه در حوزه‌ی:

طراحی محصول، تحلیل فرآیندها و حل مساله، تجاری سازی محصول

 

معرفی مختصر

  • هم بنیانگذار رشدانا، پلتفرم توانمندسازی نیروی انسانی
  • مدیرعامل توسعه فناوری پیرو
  • عضو هیات مدیره فناوری پرواز سیمرغ سها(۱۳۹۷ – ۱۳۹۹)
  • عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی(۱۳۹۶ – ۱۳۹۹)