مهران کرمی

مدیرعامل مرکز نوآوری هاب اصفهان

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران

راهنمای تیم های خانه در حوزه‌ی:

تعیین سنجه های کلیدی عملکرد، آماده سازی 

ارائه به سرمایه گذار، جذب سرمایه

معرفی مختصر

  • دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان  
  • پژوهشگر برتر، دانشجوی نمونه و مدرس دانشگاه تهران
  • نویسنده کتاب کارآفرینی نوآورانه و روش استارتاپی
  • مربی نوآوری همراه اول
  • هم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب و کار رسانه اکوسیستم
  • نماینده جهانی و تسهیلگر رویداد استارتاپ ویکند
  • مدیر سابق توسعه بازار و توسعه محصول استارتاپ های بخوان ، نیک استارتر، تیم برد