شرایط کارآموزی:

 • طی ۳ ‌ماه به میزان حداقل ۳۰۰ ساعت و سه روز در  هرهفته باید فعالیت داشته باشید.
 • لپ‌تاپ شخصی داشته باشید.
 • زمینه‌های احتمالی همکاری پس از پایان دوره کارآموزی:
 • جذب در یکی از تیم‌های خانه
 •  راه‌اندازی تیم
 •  همکاری با خانه
 • اتمام دوره و خروج از خانه
 • زمینه کاری

 • معرفی

 • هدف

 • Accepted file types: pdf.