شرایط کارآموزی:

  • طی ۳ ‌ماه به میزان حداقل ۳۰۰ ساعت و سه روز در  هرهفته باید فعالیت داشته باشید.
  • لپ‌تاپ شخصی داشته باشید.
  • زمینه‌های احتمالی همکاری پس از پایان دوره کارآموزی:
  • جذب در یکی از تیم‌های خانه
  •  راه‌اندازی تیم
  •  همکاری با خانه
  • اتمام دوره و خروج از خانه
  • زمینه کاری

  • معرفی

  • هدف