نام تیم: تیم کلاسگرام

حوزه فعالیت: مثلا1390

تعداد اعضای تیم: 15 نفر

درباره کلاسگرام

_
درباره کلاسگرام درباره کلاسگرام درباره کلاسگرام درباره کلاسگرام درباره کلاسگرام درباره کلاسگرام
درباره کلاسگرام درباره کلاسگرامدرباره کلاسگرامدرباره کلاسگرامدرباره کلاسگرامدرباره کلاسگرام درباره کلاسگرام

اعضای تیم

image

Jimmy Roland

Founder, Developer

image

Nicolas Xavier

Web Developer

image

علی جمالی

مدیر تیم

image

Robert Gary

Support Staff