رویداد تکانش

خبر رویداد تکانش

خانه نوآوری تعلیم و تربیت برگزار می‌کند: رویداد «تَکانِش»: توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی چهارمین دوره رویداد تَکانِش با هدف ... ادامه مطلب